ПОРЯДОК

зарахуванняучнів в Івано-Франківський природничо-математичний ліцей

                        І. Загальні положення

1. Цей порядок визначає механізм зарахування учнів до Івано-Франківського природничо-математичного ліцею.

2. Положення цього Порядкущодо батьків дитини стосуються також інших її законних представників.

3. Порядок зарахування учнів в Івано-Франківський природничо-математичний ліцей укладено відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №367 від 16.04.2018 року.

4. Зарахування до ліцею здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається за результатами конкурсних випробувань /у разі їх проведення/ на підставі заяви одного з батьків дитини (чи повнолітньої особи, яка має намір здобувати освіту), поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника) та за зразком згідно з додатком 1 до цього Порядку (далі-заява).

   До заяви додаються:

   1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобуванxа освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

   2) оригінал або копія медичної довідки 086-l/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16.08.2010 р. 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 р. за      № 794/18089;

   3) оригінал або копія відповідного документа про освіту.

Забороняється вимагати надання будь-яких інших документів, не передбачених цим Порядком.

У випадку подання копій документів, передбачених підпунктами2-3цього пункту, оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування. Без оригіналів цих документів наказ про зарахування не може бути виданий.

5.Зарахування дітей до закладу освіти здійснюється, як правило, до початку навчального року.

Зарахування дітей до початку і впродовж навчального року здійснюється виключно на вільні місця. Після зарахування дітей доліцеюїх розподіл між класами відбувається в межах нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про загальну середню освіту».

6. Інформація про спроможність закладу освіти /обсяг набору на відповідний профіль/, кількість учнів у кожному класі та, відповідно, наявність вільних місць у кожному з них обов’язково оприлюднюється в закладі освіти та на його веб-сайті щороку впродовж десяти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення, але не пізніше ніж за ЗО календарних днів до завершення приймання заяв.

   Інформація про наявність вільних місць оприлюднюється також впродовж трьох робочих днів з дня появи вільного (вільних) місця (місць) протягом календарного року.

7. З метою забезпечення права особи на здобуття повної загальної середньої освіти, ліцей обробляє надані йому персональні дані відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

8. Діти, які мають право на першочергове зарахування - діти, які є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у ліцеї, чи є дітьми працівників ліцею.

9.28. Поза конкурсом зараховуються призери ІІ, ІІІ, ІV етапів Всеукраїнських предметних олімпіад з профільних дисциплін /біологія, хімія, математика, фізика/ зараховуються до ліцею поза конкурсом

10.У випадку, якщо визначений цим Порядком термін припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, відповідна дія має бути вчинена не пізніше першого за ним робочого дня.

11. За повноту і достовірність усієї інформації та усіх документів, що подаються до ліцею, відповідає особа, яка їх подає. За подання завідомо

недостовірних відомостей (інформації чи документів) або підроблення документів особа може бути притягнута до відповідальності, передбаченої законами України.

12. За недотримання положень цього Порядку керівникліцеюможе бути притягнений до дисциплінарної відповідальності в установленому порядку.

ІІ Зарахування до 8-9 класів

13. Для зарахування до закладу освіти II або ІІ-ІІІ ступенів заяви подаються до 15 червня включно.

    У разі, якщо кількість поданих станом на 15 червня заяв не перевищує загальної кількості місць у восьмих класах ліцею, конкурсний відбір не проводиться і І6 червня видається наказ про зарахування усіх дітей.

   У разі, якщо кількість поданих станом на І6 червня заяв перевищує загальну кількість місць у восьмих класах закладу освіти, до 16 червня включно заклад освіти оприлюднює оголошення про проведення конкурсного відбору, що організовується і проводиться відповідно до пунктів 15-28 цього розділу. Конкурс має бути проведений і наказ про зарахування виданий до 27 червня включно.

   Після 27 червня зарахування на вільні місця (за умови їх наявності) відбувається за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до пунктів 15-28 цього розділу.

   Інформація про кількість зарахованих учнів та наявність вільних місць оприлюднюється відповідно до пункту 6 розділу І цього Порядку.

14. До 9 класів переводяться всі учні, відповідно, 8 класів цього ж закладу освіти, які не виявили намір припинити навчання в ньому. Зарахування до 9 класів на вільні місця відбувається за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до пунктів 15-28 цього розділу.

   Інформація про кількість зарахованих учнів та наявність вільних місць оприлюднюється відповідно до пункту 6 розділу І цього Порядку.

ІІІ. Зарахування до 10 класу

15. Зарахування до 10 класу закладу освіти ІІ-ІІІ ступенів відбувається після видання наказу про переведення до нього учнів 9 класу цього ж закладу освіти, які не виявили намір припинити навчання в ньому і не були відраховані або переведені до іншого закладу освіти.На вільні місця (у разі їх наявності) діти зараховуються, як правило, шляхом конкурсу відповідно до пунктів 15-29 цього розділу. Для зарахування до закладу освіти III ступеню заяви подаються до 15 червня включно. До закладу освіти III ступеня/ліцею/зарахування відбувається, як правило, шляхом конкурсу відповідно до пунктів 15-29 цього розділу. Інформація про кількість зарахованих учнів та наявність вільних місць оприлюднюєтьсявідповіднодо пункту6розділу І цього Порядку.

16. Конкурс не проводиться у випадку, якщо кількість поданих заяв про зарахування станом на 15 червня не перевищує загальної кількості місць у десятому (десятих) класі (класах)ліцеюз урахуванням нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про загальну середню освіту». У такому випадку наказ про зарахування видається впродовж одного робочого дня, після якого зарахування відбувається на вільні місця у порядку надходження заяв.

17. Рішення про проведення конкурсу має бути оприлюднене не пізніше наступного робочого дня після його прийняття та містити інформацію про дату,місце і час проведення вступних випробувань. Конкурс (основні вступні випробування) має бути завершений впродовж двох тижнів з дня його оголошення (з врахуванням часу для подання апеляційних скарг відповідно до цього Порядку). Наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу або прийняття відповідного рішення апеляційною комісією.

18. До початку та впродовж навчального року можуть бути проведені додаткові вступні випробування для зарахування на вільні місця (за умови їх наявності) у 10-11 (12) класах, що проводяться на загальних засадах (у тому ж порядку і за аналогічними завданнями, що і основні вступні випробування). У такому випадку наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу або прийняття відповідного рішення апеляційною комісією.

19. Порядок вступу доліцеюта конкурсні завдання для вступних випробувань схвалюються педагогічною радою закладу освіти та затверджуються його керівником.

Порядок вступу та зразки конкурсних завдань для вступних випробувань мають бути оприлюднені в закладі освіти та на його веб-сайті  не менше ніж за два місяці до початку проведення конкурсних випробувань.

20. Конкурс має відбуватися з дотриманням принципів академічної доброчесності, публічності, прозорості, відкритості, справедливості, чесності, об’єктивності, рівності та неупередженості. Відео- та/або аудіофіксація конкурсу (або окремих вступних випробувань) може здійснюватися за рішенням педагогічної ради чи керівника закладу освіти.У випадку проведення вступного випробування в усній формі, заклад освіти зобов’язаний забезпечити його аудіофіксацію.За письмовим клопотанням одного з учасників конкурсу (одного з батьків) відео- та/або аудіофіксація конкурсу (або окремих вступних випробувань) здійснюється в обов’язковому порядку.

21. Для проведення конкурсу створюється конкурсна комісія, а для оцінювання результатів конкурсних випробувань-предметні комісії за кожним з предметів. Склад конкурсної і предметних комісій затверджується керівником закладу освіти. Один і той же педагогічний працівник (крім практичного психолога) не може входити до складу більш ніж однієї комісії.

  Види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань (але не більше двох), перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, а також теми творчих робіт із зазначенням вимог до їх змісту, порядку оформлення та подання схвалюються педагогічною радою ліцею та затверджуються його керівником.

Вступні випробування мають бути спрямовані виключно на перевірку результатів навчання, визначених державними стандартами початкової та базової середньої освіти.

22. Конкурсні випробування проводяться в усній, письмовій та/або цифровій формах (тестування, у тому числі комп’ютерне, диктант, письмова робота, усне опитування за білетами, захист творчих робіт, співбесіда тощо).

23. Забороняється вимагати від учнів характеристики з попереднього місця навчання, довідки з місця роботи батьків та інших документів, не передбачених цим Порядком. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

24. Вступні випробування з одного навчального предмета для усіх вступників мають відбуватися, як правило, в один день. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

25. Роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими вступниками під час підготовки до усного випробування, а також результати конкурсних випробувань, оформлені у вигляді протоколів відповідної комісії, зберігаються у закладі освіти не менше одного року.

26. Результати усного випробування оголошуються в той самий день, письмового, цифрового - не пізніше ніж через три робочих дні після його проведення.

Особи, які брали участь у конкурсі, зараховуються доліцеюу порядку черговості згідно з отриманими результатами конкурсних випробувань.

Списки учасників конкурсу із виставленими балами оприлюднюються у приміщенні закладуліцею.

27. Учасник конкурсу (чи один із батьків), який не згоден з рішенням конкурсної комісії щодо результатів їх випробувань, може звернутися з апеляційною скаргою до органу, у сфері управління якого перебуває заклад освіти, протягом двох робочих днів після оголошення результатів конкурсу. Оскарженню підлягають результати випробувань, що відбувалися в письмовій чи цифровій формі, а також в усній у випадку проведення аудіо- чи відеофіксацІЇ конкурсу відповідно до цього Порядку.

   Апеляційна комісія відповідного органу управління зобов’язана розглянути апеляційну скаргу впродовж трьох робочих днів з дня її надходження та ухвалити обґрунтоване рішення.До складу апеляційної комісії не можуть входити працівники закладу освіти, в якому проводився конкурс. Проведення будь-якихдодаткових конкурсних випробувань дитини під час розгляду апеляційної скарги забороняється.

28. Апеляційна комісія має право:

    1) залишити рішення конкурсної комісії без змін;

    2) змінити чи анулювати результати оцінювання учасника (учасників);

    3) визнати результати конкурсу недійсними.               

    У випадку визнання результатів конкурсу недійсними орган, у сфері управління якого перебуває відповідний заклад освіти, зобов’язаний організувати повторні вступні випробування, а також розглянути питання щодо притягнення винних осіб до відповідальності.

29. Особа має право брати участь у конкурсах, що проводяться різними закладами освіти. У разі, якщо особа визнана переможцем у декількох закладах освіти, вона зараховується до того з них, до якого надала оригінал документа про освіту та інші, визначені цим Порядком, документи упродовж 5 робочих днів після оголошення результатів конкурсу у відповідному закладі, але не пізніше 31 серпня.

30. Керівник закладу освіти зобов’язаний забезпечити організацію та проведення конкурсу з дотриманням вимог цього Порядку.

Затверджено на засіданні педагогічної ради ліцею 24.05.2018 року  

Директор  ліцею                М. Бідичак